با توجه به مشکل نسخه جدید بروزر گوگل کروم ، لطفا برای استفاده بهینه از بروزر فایرفاکس استفاده نمایید

You have been invited to join

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی  پنج شنبه ساعت 16:00 الی 17:30


s
saeed arzbin (Owner)

Room Recordings


Name Thumbnails Length Users Visibility Formats
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی  پنج شنبه ساعت 16:00 الی 17:30
Recorded on
51 min 14 Presentation
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی  پنج شنبه ساعت 16:00 الی 17:30
Recorded on
1 h 2 min 18 Presentation
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی  پنج شنبه ساعت 16:00 الی 17:30
Recorded on
50 min 13 Presentation
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی  پنج شنبه ساعت 16:00 الی 17:30
Recorded on
48 min 39 Presentation
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی  پنج شنبه ساعت 16:00 الی 17:30
Recorded on
1 h 5 min 34 Presentation
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی  پنج شنبه ساعت 16:00 الی 17:30
Recorded on
1 h 11 min 47 Presentation
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی  پنج شنبه ساعت 16:00 الی 17:30
Recorded on
1 h 5 min 39 Presentation
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی  پنج شنبه ساعت 16:00 الی 17:30
Recorded on
45 min 49 Presentation
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.